Alle verwijderde tweets van politici

Member of Parliament From KELAA Constituency, Vice Chair of National Development and Heritage Committee at the Parliament, Managing Director of Unima Grand,

Dit kan een incomplete lijst zijn. Als je denkt dat we iemand missen, stuur ons de naam, land/provincie, politieke partij en positie die ze hebben of waar ze kandidaat voor zijn en uiteraard het Twitter account. Bedankt!

މިސަރުކާރަށް އަތޮޅުތެރޭގައި އޮތް ތަރުހީބު ބޮޑުކަން ހާމަ ވެއްޖެ. މިސަރުކާރުން ގެންނަ ތަރައްޤީ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ބަލައި ގަންނަކަން އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް އޮތްތާއިދު އޮތްމިންވަރާ މެންބަރުން ބޭނުންވަނީ ޕާޓީގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ކަން ހާމަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް ކުރައްވާ މިންނެއް މަސައްކަތުގެ ދަށުން 19 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ހއ.ވަށަފަރު ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ޕެރެމެޑިކް އެމްބިއުލާންސެއްވަނީ ހަވާލު ކޮށްދެއްވާފަ، ޝުކުރިއްޔާ @ibusolih @MoHmv

google.com/amp/s/indianex… ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަހުގެތާރީހް، އަޅުގަޑުމެން ހަދާންނައްތާލީ ހާދަން މިނައްޓާލީ ހާދައަވަކަށޭ، އިންޑިޔާ އައުޓް ގޮވަނީ ގައުމަށް ހަމަހެޔޮއެދޭތީތޯ، ވިސްނާލެއްވުން ބުއްދިވެރި

ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ ހުރިހާޒުވާނުންނަށް އަރިސް ކުރަން، ޒުވާނުން ވިޔަފާރި އަދި އުފެއްދުންތެރި ކަމުގެ ރޮގުން ކުރިއެރުވުމަކީ މިއަދު ގައުމަށް އެންމެ ބޭނުން އެއްކަންތައް، ކޮންމެޒުވާނަކީ އަމިއްލަމަސައްކަތުން ފޯރުންތެރި ތަނަވަސް މީހަކަށް ވަމާތޯ ؟

RT @AllahGreatQuran: RT @AllahGreatQuran: Sometimes the people that are in your life are not just people. Sometimes they are your answered prayers and duas.

އދ ގެ 75 ވަނަދައުރުގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ ރައީސްއަކަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިންމިނިސްޓަރ އަބުދުالله ޝާހިދު ހޮވިވަޑައިގަތް ކަމީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު ޝަރަފެއް، އަދި އެހާމެމަތިވެރި އިއްޒަތެއް، މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރ @MoFAmv @abdulla_shahid @ibusolih

މިތިއްބެވި ބޭފުލުން ނޫނީ އަޅުގަޑެއް ނޫން މުހިންމުހިންމީ، މިބޭފުލުން ކޮށްދޭން ވިދާލުވާ ކަންތައް، އެކަންތަށް ކުރަން ބުނާގޮތް، އެބޭފުޅުން ތަމްސީލުކުރާފަރާތް އެފަރާތް ތަކުން ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހާސިލް ކޮށްދޭ އަދި ކޮށްދެވޭނެ މިންވަރު މުހިންމީ، މިބޭފުޅުންނަށް ވޯޓް ދެއްވާ ، https://t.co/Lv1yA8Q9fq

RT @MoTmv: Lease Agreement signed today between Ministry of Tourism and FEDO Holdings to develop a 100 Room Hotel at #kelaa Thun'di area. Minister @Mausoom_Maus and Kelaa Constituency MP Ibrahim Shareef @kelaaibrey participated in the ceremony. #Maldives #VisitMaldives https://t.co/qfVK4AHW2Y