Alle verwijderde tweets van politici

President of the Republic of Maldives

Dit kan een incomplete lijst zijn. Als je denkt dat we iemand missen, stuur ons de naam, land/provincie, politieke partij en positie die ze hebben of waar ze kandidaat voor zijn en uiteraard het Twitter account. Bedankt!

މަރްޙަބާ @faya_i . ފަޔާގެ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާއާ އެކު ޕާޓީއާއެކު ކުރިއަށްގޮސް، 2023 ކާމިޔާބުކުރުމަށް ރަނގަޅު މިސްރާބަށް ދަތުރުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް . ކުރިއަށް ކުރިައަށް، ބާރަށް ކުރިއަށް MDPSecretariat@ https://t.co/a47xCtyKzD

ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި، އިސްލާމީ އުންމަތުގެ އެންމެހައި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އަރިސްކުރަން. މިޢީދު ދުވަހަކީ އެންމެންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ގެނުވާނެ ދުވަހެއްކަމުގައި އުންމީދު ކުރަން. https://t.co/4PDDzwmjEW

Best wishes to students, teachers and staff, both past and present, of @MajeediyyaSchool on its 95th anniversary. May the school’s Latin motto “Nihil Labore Difficile” (meaning nothing is impossible with hard work) continue to inspire future generations.

ފުވައްމުލައް ސިޓިއާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަޅުގަނޑު ކުރި ދަތުރުގައި ރައްޔިތުން ދެއްވި މެހެމާންދާރީއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ދެ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ދެއްވި ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ އަލީގައި ކުރިއަށްދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން.

Warm congratulations to @IndianFootball for a resounding victory at the final match of the Saff Chanpionships last evening. Congratulations are also due to runner ups #TeamNepal for a wonderful display of football throughout the tournament. @HCIMaldives @theanfaofficial

ރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާއަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި، ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އިސްމާޢީލް ފަތުޙީ ނިޔާވުމަކީ، ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ފޫނުބެއްދޭނެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް. މާތް ﷲ، އިސްމާޢީލް ފަތުޙީގެ ފުރާނަފުޅަށް ހެޔޮ ރަޙުމަތް ލައްވަައި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި. آمين

Wishing all doctors serving in the Maldives a very happy National Doctors’ Day. Thank you for your efforts this past year to manage our Covid-19 response and for everything you do to to keep us healthy and safe.

މިފެށޭ 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކްބާދީ ރާއްޖެއާ ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް ދަންނަވަން. މިއީ ދަރުމައާ ޘަވާބާއި ފާގަތިކަން ތިޔާގި މައްސަރެއް ކަމުގައި ލައްވާށި. https://t.co/kyjaPzcM8K

މިފެށޭ 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކްބާދީ ރާއްޖެއާ ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް ދަންނަވަން. މިއީ ދަރުމައާ ޘަވާބާއި ފާގަތިކަން ތިޔާގި މައްސަރެއް ކަމުގައި ލައްވާށި. https://t.co/CpDzqxqVG6