Alle verwijderde tweets van politici

Prosecutor (lawyer 33/2004), Endurance Athlete. BA Sharia & Law, Al-Azhar Univ, LLM Criminal Law&Criminal Justice, Uni of Sussex ,Chevening Alumni #fathispeople

Dit kan een incomplete lijst zijn. Als je denkt dat we iemand missen, stuur ons de naam, land/provincie, politieke partij en positie die ze hebben of waar ze kandidaat voor zijn en uiteraard het Twitter account. Bedankt!

Hussain Shameem (unknown) tweette :

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ” Hadith translation; “Allah loves someone who when works, he performs it in perfect manner (itqan)”

Hussain Shameem (unknown) tweette :

ތަފާސްހިސާބު ނުކުމެއްޖެ! މާރިޗަކީ، މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމެވި މަސް. މިމަހު ނިންމެވި 149 މައްސަލައިގެ ތެރެއިން 113 މައްސަލަ (%75.8) ސާބިތުވި. 5 މައްސަލަ މަދަނީ މިންގަނޑުން ބޭރުވެ، 31 މައްސަލަ (20.8%)ސާބިތުނުވެ ދިޔަ. ޖުމްލަ ނަތީޖާ ރަނގަޅު! pgoffice.gov.mv/storage/app/me…

Hussain Shameem (unknown) tweette :

މަރުވި ސަބަބު ހޯދުން؟ މިސުވާލަކީ، ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތަށްވެސް އެރުން އެކަށީގެންވާ ސުވާލެކެވެ. ބައެއްފަހަރު ޖަވާބުވެސް ލިބެއެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު ޖަވާބު ނުލިބެއެވެ. ޙަޤީޤީ ސުވާލަކީ، އެސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިބުމުންވަކި ކަމެއް ތަފާތުވޭތޯއެވެ؟ hushameem.com/blogs/maru2

Hussain Shameem (unknown) tweette :
Hussain Shameem (unknown) tweette :

ޕީޖީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ، އެމީހުންގެ ސިކުނޑީގެ ހުނަރު ވިއްކައިގެން، ކައިގެން ބޮއިގެން އުޅޭ ބައެކެވެ. ސިކުނޑީގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކޮށް، ނަފްސާނީ ބަލިތަކުން ދުރުވެ ތިބުމަށްޓަކައި، ހަށިގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަކީ ކޮންމެހެން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އަސާސީ ކަމެކެވެ. hushameem.com/blogs/bandaara…

Hussain Shameem (unknown) tweette :

'އެފައިސާ، މިފައިސާ!" މިހަފްތާގެ ލިޔުމުގައި މި ބަލައިލަނީ، ޤާނޫނީ، ފަލްސަފީ އަދި ޢާންމު ބަހުރުވައިގައި ނަންއިތުރު ބޭނުންކުރުމާއި، އޭގެ ނަތީޖާގެ މައްޗަށެވެ. ނަންއިތުރެއްގެ ސަބަބުން، ޤާނޫނީ ޒިންމާތަކެއް އުފުލަންޖެހޭ ޙާލަތުތަކެއް އަތުވެދާނެއެވެ. hushameem.com/blogs/nanithuru

Hussain Shameem (unknown) tweette :

Good diligent work by investigators and prosectors. We've submit overwhelming evidence against suspects. Adhuham sentenced and now on to the remaining defendants. We'd like to see the trial expedited. Further (financial) investigation is still ongoing.

ޕީޖީ އޮފީހުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ 28 ޖޫން 2021 ގައި. ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމެވީ މިއަދު. 13 އަޑުއެހުން ޝެޑިއުލް ކުރެއްވި. 4 އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު. 5 ދައުވާ ހުށަހެޅި، 3 ދައުވާ އަނބުރާ ގެނައީ، 2 ދައުވާއަށް އެއްބަސްވާތީ. މިހުރިހާ ކަމެއް، އަނިޔާ ލިބުނު ކުދިންނާ ދިޔައީ ހިއްސާ ކުރެވެމުން.

ދެ ދައުވާއަށް އިޢުތިރާފުވީ ވަކީލުންވެސް ހާޒިރުގައި. ހެކި ހުށަހެޅުމުން، ހެކީގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އަދަބަށް ލުޔެއް ނުދެވޭނެތީ. މިއީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ކޯޓުތަކުން މަސައްކަތް ކުރަން ލިޔެފައި އޮތް ސްޕީޑު. މިގޮތަށް ދާނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ.