Alle verwijderde tweets van politici

MP for Henveiru Hulhangu Constituency. Former Chairperson Maldivian Democratic Party, Former Minister, Human Resources, Partner Aequitas Legal Consultants.

Dit kan een incomplete lijst zijn. Als je denkt dat we iemand missen, stuur ons de naam, land/provincie, politieke partij en positie die ze hebben of waar ze kandidaat voor zijn en uiteraard het Twitter account. Bedankt!

VilliMale Kanmathee Tharaavees. https://t.co/aeLv4F2yBN

RT @InthiAaEku: ތިލަފަތުގެ ރަމްޒު - އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއާއި ކެންޕެއިން ޓީމު އޭޕްރީލް 13 އިން 14 އަށް ތ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް! #ThilafathugeRamzu #InthiAaEku https://t.co/2RaKyirsuB

RT @InthiAaEku: ތިލަފަތުގެ ރަމްޒު - އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ އަރި އަތޮޅު އުތުރުބުރި (އއ)ގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކުރާ ކެންޕެއިން ދަތުރު 4 އިން 5 މޭ އަށް. #ThilafathugeRamzu #inthiAaeEku https://t.co/eh05A7IK8M

ކުރާ ނުރަނގަޅު ކަންކަން މަތިޖެހުމަށް ފޮރުވުމަށް ފަހަރަކު މުއައްސަސާއެއް, ފަހަރަކު މުއައްސަސާއެއް ބޭނުން ކުރަމުން ކުރަމުން ގެންދިޔައީމާ މުޅި ދައުލަތާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިދޭ. އެހެން ނުހައްދަވާ. ޕާޓީއާއި ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އިތުބާރު ގެއްލުނަ ނުދެއްވާ. @ibusolih

އައްޑޫގެ MDP މެންބަރުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެދުމަކީ ޕާޓީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުން. ރައީސް ނަޝީދަށް ދެރަގޮތެއް ވިޔަނުދިނުން. ލިބުނު އުފާވެރިކަމަކީ #inthiaaeku އެމަސައްކަތުގައި ފޫގަޅާފައި އެމެންބަރުން ތިބިކަން ކަށަވަރުވުން.ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އައްޑޫ MDP @Imthiyazfahmy https://t.co/nEjgjEVa2X

RT @InthiAaEku: RT @InthiAaEku: Imthiyaz Fahmy - #ThilafathugeRamzu campaign spokesperson ge press briefing twitter.com/i/broadcasts/1…

RT @ibreys: Maruhabaa @Rashid141221 Sh Komandoo Dhaaira ge Majlis by-election @MDPSecretariat ge candidate Mohamed Rashid @Rashid141221 bodu thafaathakun kaamiyaabu koffi

RT @MDPSecretariat: Rayyithunge Majlis #KomandooDhaairaa by-election MDP Candidate @Rashid141221 ge miadhu Male’ ga kuriah dhiya Campaign D2D ge therein #VoteRashid #Agenda19 https://t.co/QYDkdrRCH5

RT @MDPSecretariat: ގައުމީ މަޖިލިސް ޓީމް، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ރައީސް އަދި ޓީމް ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް @Rashid141221 ގެ ކެންޕެއިންއަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ފުރާވަޑައިގަތުން #voteRashid #Agenda19 https://t.co/teqApPZRoC

RT @MDPSecretariat: އެމްޑީޕީގެ ވަޒީރުންގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ގައުމީ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ޓީމްގެ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް @Rashid141221 ގެ ކެންޕެއިންއަށް ފޯކައިދޫއަށް ވަޑައިގަތުން. #VoteRashid #Agenda19 https://t.co/avbbglqMp4