Alle verwijderde tweets van politici

MOHAMED RASHEED HUSSAIN; MP Alifushi Constituency; Policy Committee Member; Elections Committee Member. MALDIVIAN DEMOCRATIC PARTY

Dit kan een incomplete lijst zijn. Als je denkt dat we iemand missen, stuur ons de naam, land/provincie, politieke partij en positie die ze hebben of waar ze kandidaat voor zijn en uiteraard het Twitter account. Bedankt!

BigA (unknown) tweette :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 56 އަހަރުފުރޭ އުފާވެރި މިނިވަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި، ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އުފަލާއެކު ދަންނަވަމެވެ. https://t.co/zg8wJ5hdXc

BigA (unknown) retweette @dhuvaafarumdp :

RT @dhuvaafarumdp: ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް. މަރުހަބާ ރައްޔިތުން. ސާބަހޭ ރަންރީންދޫ ލަސްކަރު. މީ ވައުދުވާ ވައުދު ފުއްދާ ސިޔާސީޕާޓީ 👏🎉🌅🌅👏 ދުވާފަރު ބިން ހިއްކުން. #ރަށްވެހިފަތިސް #ލާމަރުކަޒީރާއްޖެ

BigA (unknown) retweette @dhuvaafarumdp :

RT @dhuvaafarumdp: 💛 ވާ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ހުވަފެން ނާ ހަޤީޤަތަކަށް ހަދަން އާނދޮގޭ ބުނަމުން މި އެންމެން ތިލަފަތަށް ފާހަގަ ޖަހަން ALI SHAHID I 01 ✅ #LCE2021 #އެންމެންގެވޯޓުތިލަފަތަށް #ރަށްވެހިފަތިސް #ޖަޒީރާރާއްޖެ #އެމްޑީޕިއަށްވާނެ https://t.co/vglVpzW4zP

BigA (unknown) retweette @dhuvaafarumdp :

RT @dhuvaafarumdp: ރ. ދުވާފަރު ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ އުފާ ރ. ދުވާފަރުުން. ދުވާފަރު ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަ ޝުކުރު ރައީސް @ibusolih އަށް #ރަށްވެހިފަތިސް https://t.co/rxBD8dlicP